Loading...
СТАТУТ ПАРТІЇ2018-12-07T13:58:17+00:00

СТАТУТ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШІ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код – 39660969

 1. Загальні положення

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШІ» (надалі – Партія) є політичною партією, об’єднує на засадах добровільності громадян України – прихильників Програми Партії, з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян та участі у виборах, інших політичних заходах.

1.2. Найменування Партії:

1.2.1. Повне найменування Партії українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШІ».

1.2.2. Повне найменування Партії російською мовою – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «НАШИ».

1.2.3. Повне найменування Партії англійською мовою – POLITICAL PARTY «NASHI».

1.2.4. Скорочене найменування Партії українською мовою – ПП «НАШІ».

1.2.5. Скорочене найменування Партії російською мовою – ПП «НАШИ».

1.2.6. Скорочене найменування Партії англійською мовою – PP «NASHI».

1.3. Свою діяльність Партія поширює на всю територію України і здійснює її відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно – правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

1.4. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання внутрішньопартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.

1.5. Партія відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань. Принципи її діяльності — діалог, апеляція до громадської думки шляхом політичної агітації. Партія не може мати воєнізованих формувань.

1.6. Партія користується правом мати своїх прибічників. Прибічниками Партії визнаються громадяни України, які сприяють Партії в досягненні її мети та завдань, визначених Статутом та Програмою Партії, співпрацюють з Партією в політичних та громадських проектах, що відповідають головній меті та завданням Партії. Прибічники Партії мають право не бути членами Партії.

1.7. Партія є неприбутковою установою та набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, має самостійний баланс, відокремлене майно, поточний і інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Політичною Радою Партії. Партія може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, а також мати інші права та обов’язки юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

 1. Мета діяльності та завдання Партії

2.1. Основною метою діяльності Партії є участь у розбудові демократичної, соціальної, правової держави, сприяння зміцненню державної незалежності та суверенітету України, розвитку та зміцненню її економіки та фінансової системи, побудові в Україні громадянського суспільства, гарантування умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини, сприяння формуванню політичної думки та політичної волі громадян з будь-яких питань суспільного життя на основі демократії та верховенства права.

2.2 Головними завданнями Партії є:

 • участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого та регіонального самоврядування, представництво в їх складі шляхом участі у виборах та інших політичних заходах;
 • забезпечення сприйняття людини  як найвищої соціальної цінності;
 • забезпечення високих соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
 • сприяння створенню та розвитку ефективної, конкурентоспроможної економіки України;
 • забезпечення зростання доходів громадян України та зростання валового національного продукту;
 • забезпечення ефективної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в інтересах народу України;
 • удосконалення політичної системи України, реалізація принципів прямої відповідальності влади перед громадянами, сприяння доступу громадськості до забезпечення прозорості у діяльності органів державної влади та управління;
 • сприяння забезпеченню законності в державі та дотримання прав і свобод людини;
 • сприяння створенню економічно ефективного, демократичного суспільства, здатного до постійного динамічного розвитку;
 • сприяння об’єднанню суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, здійснення діяльності, спрямованої на досягнення громадської та міжнаціональної злагоди в Україні;
 • сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та повазі до різноманіття думок у суспільстві;
 • сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування;
 • утвердження верховенства права в державі, забезпечення кожному громадянину права на швидкий та справедливий судовий розгляд справи у незалежному та неупередженому суді;
 • удосконалення системи охорони здоров’я України, забезпечення сучасної, якісної і доступної медичної допомоги для всіх громадян;
 • запровадження активної державної молодіжної політики;
 • підвищення рівня освіти в Україні, включаючи співробітництво з відповідними міжнародними та іноземними освітніми установами та організаціями;
 • удосконалення системи пенсійного забезпечення;
 • удосконалення податкової системи України, створення стабільного і прозорого податкового законодавства;
 • удосконалення державної бюджетної політики;
 • налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та іноземними партіями, програми яких близькі до програми партії;
 • сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.

2.3. Для виконання своїх статутних і програмних завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами та підзаконними нормативно – правовими актами України;

2.3.2. брати участь у референдумах, виборах Президента України, народних депутатів України, виборах до інших органів державної влади тa органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

2.3.3. використовувати державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації згідно з чинним законодавством України;

2.3.4. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства України;

2.3.5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні;

2.3.6. викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

2.3.7. брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

2.3.8. вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

2.3.9. вивчати та аналізувати інтереси та потреби громадян, розробляти та сприяти впровадженню пропозицій щодо їх відповідно задоволення, реалізації та забезпечення;

2.3.10. розробляти проекти законів та інших нормативно – правових актів з питань, що відповідають Програмі Партії та інтересам держави і суспільства, та сприяти їх прийняттю;

2.3.11. вносити ініціативу проведення всеукраїнського та місцевих референдумів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.3.12. утворювати депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;

2.3.14. проводити прес-конференції, виступати з політичними заявами;

2.3.15. виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори тощо, відповідно до діючого законодавства;

2.3.16. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, органах  місцевого самоврядування та в інших органах і організаціях.

 1. Членство в партії

3.1. Членом Партії може бути кожний громадянин України, який досяг 18 років, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах та референдумах, визнає та дотримується Статуту і Програми Партії.

3.1.1. Не можуть бути членами Партії:

1) судді;

2) прокурори;

3) поліцейські;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці;

6) працівники органів доходів і зборів; 

7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

8) працівники Національного антикорупційного бюро України;

9) державні службовці у випадках, передбачених Законом України “Про державну службу”;

10) члени Національної   комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії.

3.2. Член Партії не може бути одночасно членом інших політичних партій.

3.3. Членство в Партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в Партії є наявність заяви громадянина України про бажання стати членом Партії.

3.4. Вступ до Партії здійснюється на добровільних засадах шляхом подання до Ради відповідної регіональної чи місцевої організації Партії особистої письмової заяви на ім’я голови відповідної місцевої чи регіональної організації Партії, а в разі їх відсутності або у виключних випадках на ім’я Голови Партії.

Рішення керівного органу місцевої чи регіональної організації Партії або керівного органу Партії про прийняття до членів Партії або відмову в прийнятті приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх засіданні Ради місцевої чи регіональної організації Партії або на засіданні Політичної Ради Партії відповідно. До створення в установленому порядку місцевих та регіональних організацій Партії, повноваження прийняття в члени та виключення з членів Партії, ведення обліку членів Партії виконує Політична Рада Партії.

Строк розгляду заяви про вступ до членів Партії не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання.

3.5. Членам Партії видається партійний квиток, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

3.5. Партійний стаж обчислюється з дня прийняття відповідним керівним органом рішення про прийняття до членів Партії.

3.6. Перебування на посадах або службі, щодо яких законами України встановлено обмеження на членство в політичних партіях є підставою для зупинення членства в Партії.

3.7. Підстави припинення членства у Партії:

3.7.1. добровільний вихід із членів Партії;

3.7.2. виключення із членів Партії за порушення, передбачені цим Статутом;

3.7.3. інші обставини (у разі смерті члена Партії, визнання його померлим чи безвісно відсутнім, набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за кримінальне правопорушення).

3.8. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або Політичної Ради Партії, які відповідно приймали рішення про прийняття до членів Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в Партії, крім посад Голови Партії та заступника Голови Партії. Членство в Партії особи, що займає посаду Голови Партії або заступника Голови Партії, яка подала відповідну заяву, припиняється  з дня, наступного за днем обрання нового Голови або заступника Голови.

3.9. Членство в партії несумісне з діями та висловами, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я населення, з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоду авторитету Партії.

На члена Партії за порушення Статуту та Програми Партії, невиконання рішень керівних органів первинного осередку або місцевої чи регіональної організації Партії або керівних органів Партії, нанесення матеріальної шкоди Партії, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії накладаються партійні стягнення у вигляді попередження чи громадського осуду, або виключення із членів Партії. Партійні стягнення накладаються керівним органом місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії.

Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні відповідного керівного органу місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії.

Рішення про виключення із членів Партії приймається двома третинами голосів присутніх членів відповідного керівного органу місцевої чи регіональної організації Партії, в якій член Партії перебуває на обліку, або Політичною Радою Партії.

Член Партії, притягнутий до партійної відповідальності, має право протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення подати скаргу до керівного органу вищого рівня.

Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом організації Партії вищого рівня або Політичною Радою Партії.

3.10. Громадяни, які зупинили або припинили членство у Партії, можуть подати відповідно заяву про поновлення або про бажання стати членом Партії на загальних підставах.

3.11. Облік членів Партії ведуть місцеві чи регіональні організації Партії, до яких подані заяви про бажання стати членом цієї Партії, заяви про зупинення чи припинення членства в Партії, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії (у разі прийняття відповідних кадрових рішень  Політичною Радою Партії). До створення відповідних місцевих та регіональних організацій Партії облік членів Партії веде Політична Рада Партії. Після створення зазначених організацій Партії Політична Рада Партії передає цим організаціям Партії за територіальним принципом відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії. У разі відсутності місцевої організації Партії облік веде регіональна організація Партії.

Облік членів Партії, які проживають або працюють на території, на яку поширює свою дію первинна організація, також ведуть первинні організації. Облік первинною організацією здійснюється на підставі даних, наданих відповідною місцевою або регіональною організацією, до яких подані заяви про бажання стати членом цієї Партії, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії.

 1. Права та обов’язки членів Партії.

4.1. Член Партії має право:

4.1.1. обирати та бути обраним до керівних і контролюючих органів Партії та організацій Партії;

4.1.2. за запрошенням брати участь у засіданнях керівних та контролюючих органів Партії та організацій Партії;

4.1.3. бути висунутим Партією (після погодження з Політичною Радою Партії) кандидатом для обрання до виборних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів;

4.1.4. звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних та контролюючих органів організацій Партії, керівних та контролюючих органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

4.1.5. вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання діяльності Партії;

4.1.6. вносити пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії;

4.1.7. отримувати інформацію про діяльність Партії;

4.1.8. звертатись до керівних органів організацій Партії, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

4.1.9. оскаржувати до керівних органів організацій Партії вищого рівня або вищих керівних органів Партії дії та бездіяльність керівних осіб організацій Партії та рішення керівних органів організацій Партії;

4.1.10. зупинити або припинити членство в Партії за власним бажанням.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

4.2.1. дотримуватись положень і вимог Статуту та Програми Партії;

4.2.2. сприяти зміцненню авторитету Партії;

4.2.3. поширювати та роз’яснювати мету, завдання та ідеї Партії, Програму Партії;

4.2.4. виконувати рішення організації Партії, де перебуває на обліку, керівних органів організацій Партії вищого рівня, керівних органів Партії, доручення їх керівних осіб;

4.2.5. всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;

4.2.6. брати участь у підготовці та проведенні заходів, які проводить Партія або відповідні первинні осередки чи організації Партії, у тому числі організації вищого рівня;

4.2.7. брати участь у роботі первинного осередку за місцем проживання та організації Партії, де він перебуває на обліку, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії (у разі прийняття відповідних кадрових рішень Політичною Радою Партії);

4.2.8. сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування;

4.2.9. дотримуватися партійної дисципліни, норм моралі та етики;

4.2.10. перебувати на обліку в організації Партії, яка приймала рішення про вступ до членів Партії, а також яким за територіальним принципом було передано відповідні особові справи членів Партії або окремо прийняті рішення стосовно членів Партії Політичною Радою Партії (у разі прийняття відповідних кадрових рішень  Політичною Радою Партії);

4.2.11. сприяти поповненню Партії новими членами;

4.2.12. регулярно сплачувати членські внески;

4.2.13. не чинити дій, що можуть завдати шкоди Партії;

4.2.14. зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з законами України, є несумісним з членством у політичній партії.

 1. Структура, порядок створення та повноваження структурних утворень і первинних осередків Партії.

5.1. Організаційна структура Партії будується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з:

5.1.1. первинних осередків (сільських, селищних, вуличних, на підприємствах) (далі – первинна організація Партії);

5.1.2. місцевих (міських, крім міст Києва і Севастополя, районних у містах, районних) організацій Партії;

5.1.3. регіональних (обласних, Київської та Севастопольської міських, Кримської республіканської) організацій Партії.

5.2. У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці утворюється тільки одна партійна організація відповідного рівня, за винятком первинних організацій.

У разі створення районної та міської організації у відповідному місті – районному центрі, такі організації є самостійними місцевими організаціями Партії, жодна з яких не підпорядковуються та не входить до іншої, а підпорядковується відповідній регіональній організації Партії. Районна організація Партії в такому випадку охоплює територію відповідного району за винятком території міста – районного центру.

У межах села, селища, вулиці, підприємства, установи, організації можуть утворюватися первинні осередки Партії, але при їх утворенні не допускається використання вже існуючих найменувань первинних осередків Партії.

Первинні осередки та організації Партії використовують найменування Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.

Первинні осередки, місцеві та регіональні організації Партії діють відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі Статуту та Програми Партії.

5.3. Для технічно – організаційного, аналітичного, методичного та інформаційного забезпечення поточної діяльності місцевих та регіональних організацій Партії за погодженням з Політичною Радою Партії, Радами місцевих та регіональних організацій Партії можуть створюватись секретаріати, типова структура, штатний розпис і функції яких затверджуються Політичною Радою Партії.

5.4. Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

5.5 Для кожної організації Партії керівними органами вищого рівня є:

5.5.1. керівні органи організацій Партії вищого рівня відповідно до територіальної належності організації (для первинних організацій – керівні органи місцевої та регіональної організації, для місцевої організації – керівні органи регіональної організації Партії);

5.5.2. керівні органи Партії.

5.6. Первинні організації Партії.

5.6.1. Первинна організація може бути створена, як правило, за місцем проживання членів Партії і діє у межах села, селища, їх частини, частини території міста (вулиці, підприємства).

Первинна організація Партії створюється на установчих зборах цієї організації, за наявності не менше трьох членів Партії на підставі рішення Ради організації Партії вищого рівня або Політичної Ради Партії.

Первинна організація об’єднує всіх членів Партії, які проживають або працюють на території, на яку поширює свою дію первинна організація. Член Партії може обліковуватися лише в одній первинній організації – за місцем проживання або за місцем роботи.

Первинні організації входять до відповідної місцевої організації.

5.6.2. Первинна організація Партії не є юридичною особою, після створення вона реєструється шляхом письмового повідомлення про утворення в порядку, встановленому законодавством України.

Копія рішення про створення первинної організації Партії та копія рішення відповідного органу про її державну реєстрацію передається до Ради відповідної місцевої організації Партії (у разі відсутності місцевої організації Партії – до Ради регіональної організації Партії; у разі відсутності обох зазначених організацій Партії – до Політичної Ради Партії) для постановки новоствореної первинної організації Партії на облік.

5.6.3. До компетенції первинної організації Партії належить поширення та роз’яснення положень Програми Партії та позиції керівних осіб Партії серед населення, агітація за вступ до членів Партії, участь у виборах та референдумах відповідно до вимог законодавства, здійснення відповідно до вимог законодавства взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, структурними утвореннями інших політичних партій, участь відповідно до законодавства та рішень керівних органів Партії і організацій Партії вищого рівня у виборах та референдумах.

5.6.4. Вищим керівним органом первинної організації Партії є Збори, які скликаються Головою первинної організації Партії або Радою (у разі її обрання) не рідше одного разу на півроку. У рішенні про скликання Зборів визначається день, час, місце їх проведення та питання порядку денного.

Збори первинної організації Партії можуть також бути скликані за рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня. Орган, який прийняв рішення про проведення зборів, створює організаційний комітет з підготовки та проведення зборів та визначає день, час, місце їх проведення та питання порядку денного.

Рішення про скликання Зборів первинної організації Партії доводиться органом, який прийняв рішення про проведення зборів, до відома членів Партії, які обліковуються у відповідній первинній організації Партії, не пізніше ніж за три дні до їх проведення.

Збори первинної організації Партії повноважні розглядати всі питання діяльності первинної організації Партії, якщо на них присутні більше половини членів Партії, які перебувають у ній на обліку на день скликання Зборів.

Рішення Зборів первинної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів Партії.

5.6.5. До повноважень Зборів первинної організації Партії відноситься:

5.6.5.1. обрання строком на чотири роки голови (після погодження його кандидатури Радою відповідної місцевої організації Партії або Політичною Радою Партії, у разі відсутності місцевої організації Партії), заступника голови та, у передбаченому цим Статутом випадку, Ради первинної організації Партії;

5.6.5.2. дострокове припинення повноважень голови (після погодження відповідною регіональною організацією Партії або Політичною Радою Партії у разі відсутності регіональної – за поданням місцевої організації Партії або первинної організації у разі відсутності місцевої), заступника голови та Ради первинної організації Партії (у разі її утворення);

5.6.5.3. обрання строком на чотири роки контролера та дострокове припинення його повноважень;

5.6.5.4. обрання делегатів на конференцію організації Партії вищого рівня (після погодження кандидатури або кандидатур Радою організації Партії вищого рівня або Політичною Радою Партії);

5.6.5.5. заслуховування звіту голови або Ради первинної організації Партії;

5.6.5.6. розгляд звернень, пропозицій і скарг членів Партії, що обліковуються у відповідній первинній організації Партії;

5.6.5.7. вирішення інших питань діяльності первинної організації Партії, віднесених Статутом до повноважень Зборів первинної організації Партії.

5.6.6. У первинній організації Партії, яка об’єднує 50 і більше членів Партії, на зборах обирається керівний орган – Рада у складі Голови, заступника Голови та інших її членів.

Засідання Ради первинної організації Партії скликається Головою первинної організації Партії або його заступником не рідше одного разу на півроку, і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради первинної організації Партії.

Головує на засіданнях Ради первинної організації Партії Голова первинної організації Партії або, у разі його відсутності – заступник Голови.

5.6.7. До повноважень Ради первинної організації Партії належить:

5.6.7.1. облік членів Партії, що проживають та/або працюють на території, на яку поширюється дія первинної організації;

5.6.7.3. організація роботи первинної організації Партії у період між Зборами;

5.6.7.4. розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинної організації Партії, рішень керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.6.7.5. скликання зборів первинної організації Партії, їх підготовка та проведення;

5.6.7.6. звітування на зборах первинної організації Партії про свою роботу;

5.6.7.7. розгляд звернень, пропозицій і скарг членів Партії, що обліковуються у відповідній  первинній організації Партії;

5.6.7.8. здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, структурними утвореннями інших політичних партій.

5.6.8. Голова первинної організації Партії та його заступник є керівними особами первинної організації Партії.

Голова первинної організації Партії виконує такі повноваження:

5.6.8.1. здійснює загальне керівництво первинною організацією Партії;

5.6.8.2. без доручення представляє відповідну первинну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами;

5.6.8.3. визначає обов’язки свого заступника;

5.6.8.4. організовує виконання рішень Зборів і Ради первинної організації Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.6.8.5. скликає Збори первинної організації Партії (у разі відсутності Ради) та головує на Зборах первинної організації Партії, підписує рішення та протоколи;

5.6.8.6. звітує про свою діяльність на Зборах первинної організації Партії;

5.6.8.7. має право підпису документів від імені первинної організації Партії;

5.6.8.8. виконує повноваження Ради первинної організації Партії у разі, якщо така Рада не створена.

5.6.9. Заступник голови первинної організації Партії виконує обов’язки,  визначені Головою первинної організації Партії, а також виконує обов’язки Голови первинної організації Партії у разі його відсутності.

5.6.10. Керівні особи первинної організації Партії виконують свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних осіб у порядку, визначеному цим Статутом.

5.6.11. Рішення зборів, Ради первинної організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи засідань зборів підписуються головуючим на засіданні і секретарем. Протоколи засідань Ради підписує головуючий. Рішення Голови первинної організації Партії підписує Голова або особа, що виконує його повноваження (заступник).  

Первинна організація Партії припиняє діяльність за рішенням зборів первинної організації, на яких присутні не менше 2/3 членів Партії, що обліковуються у первинній організації як такі, що проживають та/або працюють на території, на яку поширюється дія первинної організації.

5.7. Місцеві організації Партії.

Місцеві організації Партії діють в межах районів, міст (крім міст Києва та Севастополя), районів у містах.

Місцева організація Партії створюється на Установчих Зборах (Установчій Конференції) місцевої організації Партії не менше як трьома членами Партії  на підставі рішення Політичної Ради Партії або регіональної організації Партії (після погодження з Політичною Радою Партії).

5.7.1. Місцева організація Партії об’єднує первинні організації Партії, що створюються у межах території, на яку поширюється діяльність місцевої організації (у разі їх створення та реєстрації).

Районні у місті організації Партії входять до складу відповідних міських організацій Партії (у разі їх створення).

5.7.2. Місцева організація Партії реєструється відповідно до законодавства України.

Місцева організація Партії створюється і реєструється з правом юридичної особи, якщо таке рішення прийнято Політичною Радою Партії.

Копія рішення про створення місцевої організації Партії та копія рішення відповідного органу про її реєстрацію передається до Ради регіональної організації Партії (а у разі відсутності регіональної організації Партії – до Політичної Ради Партії) для постановки новоствореної місцевої організації Партії на облік. У разі відсутності регіональної організації Партії облік місцевих організацій Партії веде Політична Рада Партії.

5.7.3. До компетенції місцевої організації Партії належить ведення ідеологічної та політичної роботи, участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства, співпраця з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами у реалізації Програми Партії, рішень керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії.

5.7.4. Керівними органами місцевої організації Партії є Загальні збори (Конференція), Рада.

Загальні збори (Конференції) місцевої організації Партії скликаються Радою місцевої організації Партії  не рідше одного разу на рік.

Дата та місце проведення Загальних зборів (Конференції), норма представництва делегатів (для Конференцій) встановлюються Радою місцевої організації Партії. Норма представництва делегатів від організацій Партії, які входять до складу місцевої організації Партії, визначається відповідно до чисельності членів Партії станом на день засідання Ради. У разі, якщо на день скликання Загальних зборів (Конференції) районні в місті і первинні організації Партії в межах міської не утворені, делегатами Загальних зборів (Конференції) є всі члени Партії, які перебувають на обліку в цій місцевій організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції).

Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії можуть бути скликані рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня або Політичною Радою Партії. Орган, який скликає Загальні збори (Конференцію), створює організаційний комітет з підготовки і проведення Загальних зборів (Конференції), визначає дату та місце проведення Загальних зборів (Конференції), норму представництва делегатів.

Загальні збори (Конференція) правомочні розглядати питання, якщо на них присутні більше, ніж половина обраних делегатів (для Конференції) або більше половини членів Партії (для Загальних зборів), що перебувають на обліку в місцевій організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції). Рішення Загальних зборів (Конференції) приймаються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів (членів Партії).

Рішення про проведення (після погодження цього питання з Політичною Радою Партії) Загальних зборів (Конференції) по висуванню кандидатів у депутати відповідного рівня, на посаду сільського, селищного, міського голови терміново доводиться до відома місцевих і первинних організацій Партії, що входять до складу місцевої організації Партії, або безпосередньо до членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації Партії, до регіональної організації Партії та Політичної Ради Партії. Висування кандидатур членів Партії або безпартійних громадян України, які мають намір реалізувати виборче право через відповідну місцеву організацію Партії, можливе після їх погодження з Політичною Радою Партії за поданням відповідної регіональної організації Партії (а у разі її відсутності – за поданням місцевої організації Партії).  Висування кандидатур триває протягом часу до дня проведення Загальних зборів (Конференції).

Члени Партії або безпартійні громадяни України, які  мають намір реалізувати виборче право через відповідну місцеву організацію Партії, подають заяву про намір бути кандидатом від Партії на відповідну посаду до регіональної організації Партії (а у разі її відсутності – до Політичної Ради Партії), яка в разі обґрунтованого позитивного висновку на підставі такої заяви направляє відповідне подання до Політичної Ради Партії. Політична Рада Партії надає Загальним зборам (Конференції) місцевої організації Партії рекомендації щодо висування кандидатів у депутати відповідного рівня, на посаду сільського, селищного, міського голови.

5.7.5. Загальні збори (Конференція) місцевої організації Партії є вищим керівним органом місцевої організації Партії, що виконує такі повноваження:

5.7.5.1. обирає (після погодження кандидатур Радою регіональної організації Партії, а у разі відсутності регіональної організації Партії –Політичною Радою Партії) строком на чотири роки Голову місцевої організації Партії, членів Ради, достроково припиняє (після погодження цього питання Радою регіональної організації Партії, а у разі відсутності регіональної організації Партії – Політичною Радою Партії) їх повноваження;

5.7.5.2. обирає контрольно-ревізійну комісію або контролера (після погодження кандидатур з Ревізійною комісією Партії за відповідним поданням регіональної організації Партії, а в разі її відсутності – за поданням місцевої організації Партії) строком на чотири роки, достроково припиняє їх повноваження (або повноваження окремих членів) (після погодження питання з Ревізійною комісією Партії за відповідним поданням регіональної організації Партії, а в разі її відсутності – за поданням місцевої організації Партії);

5.7.5.3. заслуховує звіти керівних і контролюючих органів місцевої організації Партії, приймає по результатам слухань відповідні рішення;

5.7.5.4. обирає делегатів на Загальні збори (Конференцію) організації Партії вищого рівня (після погодження кандидатур з регіональною організацією Партії, а у разі її відсутності – Політичною Радою Партії);

5.7.5.5. висуває (після погодження з Політичною Радою Партії за поданням відповідної регіональної організації Партії (а у разі її відсутності – за поданням місцевої організації Партії)) кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови;

5.7.5.6. приймає рішення (після погодження з Політичною Радою Партії за поданням відповідної регіональної організації Партії (а у разі її   відсутності – за поданням місцевої організації Партії)) про виключення з виборчого списку організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад;

5.7.5.7. приймає рішення (після погодження з Політичною Радою Партії за поданням відповідної регіональної організації Партії (а у разі її                         відсутності – за поданням місцевої організації Партії)) про відкликання висунутих організацією Партії кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови;

5.7.5.8. вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії відповідно до Статуту.

5.7.6. Рада місцевої організації Партії проводить свої засідання не рідше ніж один раз на шість місяців та повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу.

Рішення Ради місцевої організації Партії приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради.

Засідання Ради місцевої організації Партії скликаються Головою місцевої організації Партії або, у разі його відсутності, його заступником. У разі відсутності Голови і заступника Голови засідання Ради місцевої організації Партії скликається двома третинами її складу.

Головує на засіданнях Ради місцевої організації Партії Голова або, у разі його відсутності, заступник Голови місцевої організації Партії. У разі відсутності головуючого, Рада обирає його з числа присутніх членів Ради для ведення засідання Ради. Повноваження головуючого на засіданні Ради обмежуються конкретним засіданням.

5.7.7. До повноважень Ради місцевої організації Партії належить:

5.7.7.1. обрання, за поданням Голови місцевої організації, з числа своїх членів строком на чотири роки заступника Голови та дострокове припинення його повноважень;

5.7.7.2. координація діяльності первинних організацій Партії;

5.7.7.3. організація роботи місцевої організації Партії в період між Загальними зборами (Конференціями) місцевої організації Партії;

5.7.7.4. розробка та організація виконання планів своєї роботи;

5.7.7.5. організація участі місцевої організації Партії у проведенні виборів та референдумів відповідно до законодавства України;

5.7.7.6. впровадження виборчої політики Партії під час виборів усіх рівнів;

5.7.7.7. скликання Загальних зборів (Конференцій) місцевої організації Партії;

5.7.7.8. визначення норми представництва делегатів на Загальні збори (Конференцію) місцевої організації Партії, місця і дати її проведення;

5.7.7.9. облік первинних організацій Партії та місцевих районних у місті організацій Партії (у разі їх створення);

5.7.7.10. погодження кандидатури на посаду Голови первинної організації Партії та у разі позитивного висновку – направлення зазначеного висновку до відповідної первинної організації Партії;

5.7.7.11. скликання зборів первинних організацій Партії, у разі неможливості керівних органів первинних організацій Партії реалізовувати свої повноваження;

5.7.7.12. може приймати рішення про припинення діяльності первинної організації Партії (після погодження цього питання з регіональною партійною організацією Партії або Політичною Радою Партії);

5.7.7.13. скасування рішень первинних організацій Партії, якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства, Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;

5.7.7.14. прийняття у члени Партії та виключення з членів Партії, облік членів Партії, прийнятих у члени місцевою організацією Партії та Політичною Радою Партії (у тому числі в період, коли регіональна організація Партії не була створена), регіональною організацією Партії в період, коли місцева організація Партії не була створена, та особові справи яких або окремо прийняті рішення стосовно яких були передані Політичною Радою Партії, або регіональною організацією Партії відповідно за територіальним принципом, а також облік членів первинних організацій Партії;

5.7.7.15. облік членських внесків;

5.7.7.16. прийняття рішення щодо утворення Секретаріату місцевої організації Партії, затвердження Положення про нього;

5.7.7.17. вирішення інших питань діяльності місцевої організації Партії відповідно до Статуту.

5.7.8. Секретаріат місцевої організації Партії утворюється за рішенням Ради місцевої організації Партії та діє на підставі вимог чинного законодавства, Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат місцевої організації Партії. Секретаріат місцевої організації підконтрольний Раді місцевої організації Партії. Керівництво роботою Секретаріату місцевої організації Партії здійснює Керівник Секретаріату місцевої організації Партії, який підзвітний Голові місцевої організації Партії. Координацію роботи Секретаріату місцевої організації Партії здійснює Секретаріат регіональної організації Партії (у разі його створення), а в разі відсутності останнього – Секретаріат Партії (у разі його створення).

5.7.9. Секретаріат місцевої організації Партії:

5.7.9.1. здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії;

5.7.9.2. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів місцевої організації Партії та керівних органів регіональної організації Партії, керівних органів Партії;

5.7.9.3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово – господарське та інше забезпечення поточної діяльності місцевої організації Партії;

5.7.9.4. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів місцевої організації Партії.

5.7.10. Голова місцевої організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної місцевої організації Партії.

Голова місцевої організації Партії виконує такі повноваження:

5.7.10.1. здійснює загальне керівництво організацією Партії;

5.7.10.2. організовує виконання рішень керівних органів організації Партії, керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.7.10.3. здійснює оперативне управління майном та коштами організації Партії;

5.7.10.4. подає для обрання на засіданні Ради кандидатуру свого заступника;

5.7.10.5. звітує про свою діяльність та діяльність Ради місцевої організації Партії на Загальних зборах (Конференціях);

5.7.10.6. без доручення представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами;

5.7.10.7. видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, правочинів від імені місцевої організації Партії;

5.7.10.8. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату місцевої організації Партії, у разі його утворення;

5.7.10.9. заслуховує звіти Керівника Секретаріату місцевої організації Партії, у разі його утворення;

5.7.10.10. здійснює іншу діяльність відповідно до Статуту.

5.7.11. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою місцевої організації Партії. Заступник Голови місцевої організації Партії виконує повноваження Голови місцевої організації, у разі його відсутності.

5.7.12. Керівні особи місцевої організації Партії виконують свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних осіб у порядку, визначеному цим Статутом.

5.7.13. Рішення Загальних зборів (Конференції), Ради місцевої організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Загальних зборів (Конференції) підписуються головуючим на Загальних зборах (Конференції) і секретарем. Протоколи засідань Ради місцевої організації Партії підписує головуючий на засіданні Ради місцевої організації. Рішення Голови місцевої організації Партії підписує Голова місцевої організації або інша особа, що виконує його повноваження (заступник).  

Місцева організація Партії може мати штампи та печатки зі своїм найменуванням.

5.7.14. Місцева організація Партії припиняє діяльність за рішенням Ради регіональної організації Партії (після погодження з Політичною Радою Партії) або за рішенням Політичної Ради Партії.

5.8. Регіональні (обласні, Київська та Севастопольська міські, Кримська республіканська) організації Партії.

5.8.1. Регіональна організація Партії діє в межах областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим.

Регіональна організація Партії об’єднує районні, міські (міст обласного значення) та районні в містах Києві та Севастополі місцеві організації Партії.

Регіональна організація Партії створюється не менше ніж трьома членами Партії на Установчих Зборах (Конференції) регіональної організації, які скликаються на підставі рішення Політичної Ради Партії. Регіональна  організація Партії створюється і реєструється зі статусом юридичної особи, якщо таке рішення прийнято Політичною Радою Партії. Регіональна організація Партії набуває статусу юридичної особи після державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Регіональна організація Партії, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням.

5.8.2. Регіональна організація Партії має компетенцію розробляти та за погодженням із Політичною Радою Партії реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, брати участь у виборах та референдумах відповідно до законодавства, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії.

5.8.3. Керівними органами регіональної організації Партії є Загальні збори (Конференція) і Рада регіональної організації Партії.

5.8.4. Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Загальні збори (Конференція).

Загальні збори (Конференція) скликаються Радою регіональної організації Партії не рідше одного разу на рік. Радою регіональної організації Партії встановлюється норма представництва делегатів (для Конференцій), дата та місце проведення Загальних зборів (Конференції).

Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Партії, які перебувають на обліку у регіональній організації Партії станом на день проведення засідання Ради регіональної організації Партії.

Загальні збори (Конференція) регіональної організації Партії може бути скликана за рішенням Політичної Ради Партії. У такому випадку, рішенням Політичної Ради Партії створюється організаційний комітет з підготовки та проведення Загальних зборів (Конференції) та визначається норма представництва делегатів (для Конференцій), дата та місце проведення Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії.

У разі відсутності місцевих організацій Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції), делегатами Загальних зборів (Конференції) є всі члени Партії, які перебувають на обліку в регіональній організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції).

Загальні збори (Конференції) повноважні розглядати питання, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів (для Конференцій) або більше половини членів Партії (для Загальних зборів), які перебувають на обліку в регіональній організації Партії на день скликання Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії.

Рішення Загальних зборів (Конференції) регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів (членів Партії).

5.8.5. Загальні збори (Конференція) регіональної організації Партії має такі повноваження:

5.8.5.1. обирає (після погодження відповідних кандидатур Політичною Радою Партії) строком на чотири роки Голову регіональної організації Партії,  Раду регіональної організації Партії, достроково припиняє (після погодження цього питання Політичною Радою Партії) їх повноваження (або повноваження окремих членів);

5.8.5.2. обирає (після погодження кандидатур Політичною Радою Партії та Ревізійною комісією Партії) строком на чотири роки Голову та членів контрольної-ревізійної комісії регіональної організації Партії, достроково припиняє (після погодження цього питання Політичною Радою Партії) її повноваження (або повноваження окремих членів);

5.8.5.3. заслуховує звіти керівних і контролюючих органів регіональної організації Партії та приймає щодо них відповідні рішення;

5.8.5.4. висуває (після погодження кандидатур Політичною Радою Партії) кандидатів у депутати до відповідної обласної ради, Верховної Ради Автономної республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, а у разі відсутності місцевих організацій Партії – до відповідних сільських, селищних, міських, районних, районних у містах рад, а також кандидатів на відповідну посаду сільського, селищного, міського голови;

5.8.5.5. направляє до Політичної Ради Партії подання про погодження  кандидатів у депутати до відповідних сільських, селищних, міських, районних, районних у містах рад, а також кандидатів на відповідну посаду сільського, селищного, міського голови, яких висувають відповідні місцеві організації Партії;

5.8.5.6. приймає рішення про виключення з виборчого списку організації Партії кандидатів у депутати до рад, зазначених у підпункті 5.8.5.4, (після погодження Політичною Радою Партії);

5.8.5.7. приймає рішення (після погодження Політичною Радою Партії) про відкликання висунутих організацією Партії кандидатів у депутати відповідної обласної ради, Верховної Ради Автономної республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, сільських, селищних, міських, районних, районних у містах, а також кандидатів на відповідну посаду сільського, селищного, міського голови;

5.8.5.8. обирає делегатів на З’їзд Партії (після погодження кандидатур Політичною Радою Партії);

5.8.5.9. вирішує інші питання діяльності регіональної організації Партії  відповідно до Статуту Партії.

5.8.6. У період між Загальними зборами (Конференціями) керівництво діяльністю регіональної організації Партії здійснює Рада регіональної організації Партії.

Рада регіональної організації Партії проводить свої засідання не рідше одного разу на шість місяців за рішенням Голови регіональної організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної організації Партії. Рішення (вимога) про скликання засідання Ради оформлюється письмово, містить дату, час, місце проведення засідання Ради, та підписується ініціатором (ініціаторами) скликання засідання. Ініціатор засідання Ради доводить рішення (вимогу) до відома членів Ради.

Головує на засіданні Ради регіональної організації Партії Голова або,   у разі його відсутності, заступник Голови регіональної організації Партії. У разі відсутності головуючого, Рада обирає його з числа присутніх членів Ради для ведення засідання Ради. Повноваження головуючого на засіданні Ради обмежуються конкретним засіданням.

Рада регіональної організації Партії повноважна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради.

Рішення Ради регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Ради.

5.8.7. До повноважень Ради регіональної організації Партії належить:

5.8.7.1. обрання, за поданням Голови регіональної організації Партії, зі свого складу заступника Голови регіональної організації Партії та дострокове припинення його повноважень;

5.8.7.2. організація підготовки і проведення Загальних Зборів (Конференцій) регіональної організації Партії;

5.8.7.3. організація участі регіональної організації Партії у виборах і референдумах відповідно до законодавства України;

5.8.7.4. погодження кандидатур на посаду Голови місцевої організації Партії, його заступників, членів Ради місцевої організації Партії;

5.8.7.5. дострокове припинення повноважень керівних органів місцевої організації Партії та її керівних осіб (після погодження цього питання Політичною Радою Партії), а також дострокове припинення повноважень керівних органів та осіб первинних організацій Партії, у випадку відсутності місцевої організації Партії;

5.8.7.6. скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевих та первинних організацій Партії, якщо вони суперечать вимогам чинного законодавства, Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.8.7.7. припинення діяльності (після погодження цього питання Політичною Радою Партії) місцевих організацій Партії;

5.8.7.8. облік місцевих організацій Партії та, у разі відсутності місцевих організацій Партії, облік первинних організацій Партії;

5.8.7.9. погодження кандидатур на посаду голови первинної організації Партії;

5.8.7.10. скликання зборів первинних організацій Партії (у тому числі в разі відсутності місцевих організацій Партії), у разі неможливості керівних органів первинних організацій Партії виконувати свої повноваження;

5.8.7.11. припинення діяльності  первинної організації Партії (у тому числі в разі відсутності місцевих організацій Партії);

5.8.7.12. прийняття у члени Партії та виключення з членів Партії, облік членів Партії, прийнятих у члени регіональною організацією Партії та Політичною Радою Партії (у тому числі в період, коли регіональна організація Партії не була створена), та особові справи яких або окремо прийняті рішення стосовно яких були передані Політичною Радою Партії за територіальним принципом, а також загальний облік усіх членів Партії, що обліковуються первинними та місцевими організаціями Партії;

5.8.7.13. облік членських внесків;

5.8.7.14. прийняття рішень щодо утворення Секретаріату регіональної організації Партії, затвердження Положення про нього;

5.8.7.15. призначення Установчих Зборів (Установчих Конференцій) відповідних місцевих організацій;

5.8.7.16. вирішення інших питань діяльності організації Партії відповідно до Статуту.

5.8.8. Секретаріат регіональної організації Партії утворюється за рішенням Ради регіональної організації Партії та діє на підставі вимог чинного законодавства, Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат регіональної організації Партії. Секретаріат регіональної організації підконтрольний Раді регіональної організації Партії. Керівництво роботою Секретаріату регіональної організації Партії здійснює Керівник Секретаріату регіональної організації Партії, який підзвітний Голові регіональної організації Партії. Координацію роботи Секретаріату регіональної організації Партії здійснює Секретаріат Партії (у разі його створення).

5.8.9. Секретаріат регіональної організації Партії:

5.8.9.1. здійснює реалізацію Статуту Партії та Програми Партії;

5.8.9.2. забезпечує та організовує виконання рішень керівних органів регіональної організації Партії та керівних органів Партії;

5.8.9.3. здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово – господарське та інше забезпечення поточної діяльності регіональної організації Партії;

5.8.9.4. здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та рішень керівних органів територіальної організації Партії.

5.8.10. Голова регіональної організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної регіональної організації Партії.

Голова регіональної організації Партії:

5.8.10.1. здійснює поточне керівництво регіональною організацією Партії;

5.8.10.2. без доручення представляє регіональну організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, громадянами;

5.8.10.3. здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної організації Партії;

5.8.10.4. видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, правочинів від імені регіональної організації Партії;

5.8.10.5. подає на розгляд Ради регіональної організації Партії для обрання кандидатури заступника Голови регіональної організації Партії (після погодження кандидатури Політичною Радою Партії);

5.8.10.6. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Секретаріату регіональної організації Партії, у разі його утворення;

5.8.10.7. заслуховує звіти Керівника Секретаріату регіональної організації Партії, у разі його утворення;

5.8.10.8. оголошує політичні заяви від імені Партії (за погодженням з  Політичною Радою Партії або за її дорученням).

5.8.11. Заступник Голови регіональної організації Партії виконує обов’язки, визначені Головою регіональної організації Партії та виконує повноваження Голови регіональної організації Партії у разі його відсутності.

5.8.12. Керівні особи регіональної організації Партії виконують свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних осіб у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків припинення (зупинення) ними членства у Партії.

5.8.13. Рішення Загальних зборів (Конференції), Ради регіональної організації Партії оформлюються протоколами. Протоколи Загальних зборів (Конференції) підписуються головуючим на Загальних зборах (Конференції) і секретарем. Протоколи засідань Ради підписує Головуючий на засіданні Ради. Рішення Голови регіональної організації Партії підписує Голова регіональної організації Партії або інша особа, що виконує його повноваження (заступник).  

5.8.14. Регіональна організація Партії припиняє свою діяльність за рішенням Політичної Ради Партії.

 1. Вищі керівні та контрольно-ревізійні органи Партії

6.1. Статутними органами Партії є З’їзд Партії, Політична Рада Партії, Ревізійна комісія Партії.

6.2. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії, а у період між З’їздами Партії – Політична Рада Партії.

З’їзд Партії скликається не рідше одного разу на чотири роки Політичною Радою Партії, яка визначає дату скликання та місце проведення З’їзду Партії, встановлює норму представництва делегатів від регіональних організацій Партії. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Партії, які перебувають на обліку регіональних організацій Партії, станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Політичної Ради Партії.

З’їзд Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення на З’їзді Партії приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді Партії, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень.

З’їзд Партії може проводитися в кілька етапів. Рішення про проведення наступного етапу приймає З’їзд Партії. Дата, час і місце проведення наступного етапу З’їзду Партії визначаються Політичною Радою Партії. Делегати З’їзду Партії, а також обрані на З’їзді Партії робочі органи (лічильна комісія, мандатна комісія, інші робочі органи) зберігають свої повноваження протягом всього часу проведення З’їзду Партії до його закриття.  

6.3.  Повноваження З’їзду Партії:

6.3.1. обирає Голову Партії, заступника Голови Партії, членів Політичної Ради Партії, крім тих, що входять до її складу за посадою, Голову Ревізійної комісії строком на чотири роки та достроково припиняє їх повноваження;

6.3.2. обирає строком на чотири роки членів Ревізійної комісії Партії та достроково припиняє їх повноваження (або повноваження окремих членів);

6.3.3. затверджує Статут та Програму Партії, вносить зміни до них;

6.3.4. заслуховує та затверджує звіти Політичної Ради Партії та Ревізійної комісії Партії, приймає за результатами слухань відповідні рішення;

6.3.5. визначає стратегічні напрямки діяльності Партії;

6.3.6. висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

6.3.7. приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або вихід з нього, надає повноваження Голові Партії або іншому представнику Партії щодо підписання відповідної угоди;

6.3.8. затверджує передвиборну програму Партії;

6.3.9. приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України на підставі подання Політичної Ради Партії;

6.3.10. ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання майна та коштів Партії, утворює ліквідаційну комісію (комісію з реорганізації);

6.3.11. здійснює право власності на майно та кошти Партії та делегує відповідно до законодавства частину своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії Політичній Раді Партії, керівним органам організацій Партії.

З’їзд Партії може вирішувати будь-які питання діяльності Партії.

6.4. З метою визначення авторитету та рейтингу кандидатів у депутати Політична Рада Партії до З’їзду Партії може проводити опитування серед членів Партії, організовувати вивчення громадської думки щодо кандидата на території діяльності відповідної організації Партії. Під час представлення на З’їзді Партії кандидатів у депутати відповідного рівня від Партії Політична Рада Партії оприлюднює результати опитувань та досліджень (у разі їх проведення). На З’їзді Партії з висування кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі З’їзд Партії встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку.

Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах, становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

6.5. Вищим керівним органом в період між З’їздами є Політична Рада Партії. До складу Політичної Ради Партії входять 5 осіб: Голова Партії, заступник Голови Партії та інші члени Політичної Ради Партії, які обираються З’їздом Партії.

Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії не рідше одного разу на шість місяців.  Позачергове засідання Політичної Ради Партії може бути скликано на вимогу не менше, ніж трьох членів Політичної Ради Партії. У рішенні про скликання засідання Політичної Ради Партії вказується дата, час і місце проведення засідання. Рішення доводиться до відома членів Політичної Ради Партії ініціатором скликання засідання.

Засідання Політичної Ради Партії вважається повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Політичної Ради Партії приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Політичної Ради Партії. Головує на засіданні Політичної Ради Голова Партії,  у разі його відсутності – його заступник, а у разі відсутності останнього – інший член Політичної Ради Партії, обраний для головування на засіданні Політичної Ради Партії.

Члени Політичної Ради Партії голосують «За» або «Проти» прийняття рішення. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Партії є вирішальним.

6.6. До повноважень Політичної Ради Партії належить:

6.6.1. скликання З’їзду Партії, визначення дати, часу та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних організацій Партії;

6.6.2. ухвалення політичних рішень;

6.6.3. розробка стратегії діяльності Партії;

6.6.4. скликання Зборів первинних організацій, Загальних зборів (Конференцій) регіональних та місцевих організацій Партії усіх рівнів;

6.6.5. створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;

6.6.6. право прийняття рішення про створення або припинення місцевих, регіональних організацій Партії, а у виняткових випадках – первинних організацій Партії;

6.6.7. погодження кандидатур на посаду Голови регіональної організації Партії, членів Ради регіональної організації Партії, а у випадках, встановлених цим Статутом – Голови, членів Ради місцевої організації Партії; погодження дострокового припинення повноважень Голови регіональної організації; погодження кандидатур Голови та членів контрольно–ревізійної комісії регіональної організації Партії; погодження кандидатур делегатів на Загальні збори (Конференцію) регіональних організацій Партії та делегатів на З’їзд Партії; погодження виключення з виборчого списку відповідної організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад; погодження відкликання висунутих організацією Партії  кандидатів у депутати до місцевих рад відповідних рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови;

6.6.8. облік місцевих і регіональних організацій Партії, а у разі їх відсутності – первинних організацій;

6.6.9. прийняття в члени Партії, прийняття кадрових рішень, ведення обліку членів Партії (у тому числі в період, коли місцева чи регіональна організація Партії не була створена) до моменту передачі особових справ та (або) окремо прийнятих кадрових рішень до відповідної місцевої чи регіональної організації Партії за територіальним принципом;

6.6.10. затвердження єдиних зразків печаток, штампів і бланків Партії, організацій Партії;

6.6.11.  дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб регіональних та місцевих організацій Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих організацій Партії до проведення Загальних зборів (Конференції) регіональних та місцевих організацій Партії відповідних рівнів, у випадку припинення членства особами, що перебували на цих посадах, а у разі відсутності місцевих та регіональних організацій – дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб первинних організацій Партії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів первинних організацій Партії до проведення зборів первинних організацій Партії у випадку припинення членства особами, що перебували на цих посадах;

6.6.12. скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих, первинних організацій Партії;

6.6.13. визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;

6.6.14. вирішення питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

6.6.15. вирішення питань про співробітництво з міжнародними неурядовими об’єднаннями, політичними партіями інших держав;

6.6.16. погодження кандидатур на посади Голови, першого заступника та заступника Голови депутатської фракції Партії у Верховній Раді України;

6.6.17.  погодження кандидатур кандидатів у депутати усіх рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови, надання відповідних рекомендацій;

6.6.18. організація виконання рішень З’їздів Партії;

6.6.19. планування і забезпечення виконання бюджету Партії;

6.6.20. затвердження планів роботи Політичної Ради Партії та організація їх виконання;

6.6.21. прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;

6.6.22. нагородження партійними відзнаками членів Партії, за поданням регіональних організацій Партії (у разі їх відсутності – місцевих організацій Партії) або Голови Партії;

6.6.23. прийняття рішення про заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

6.6.24. забезпечення організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка виборчих документів Партії;

6.6.25. затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;

6.6.26. затвердження типових структур, штатних розписів, функцій секретаріатів регіональних і місцевих організацій Партії;

6.6.27. організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів для вироблення, погодження та розвитку політики Партії;

6.6.28. затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів та атрибутів Партії і організацій Партії;

6.6.29. надання роз’яснень щодо застосування положень Статуту Партії;

6.6.30. визначення місцезнаходження Партії;

6.6.31. затвердження розмірів членських внесків та порядку їх сплати;

6.6.32. погодження за поданням Ревізійної комісії аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її регіональних та місцевих організацій;

6.6.33. виконання повноважень місцевих та регіональних організацій, у разі їх відсутності, відповідно до Статуту.

 1. Керівні особи Партії

7.1. Керівними особами Партії є Голова Партії , його заступник, Голова Ревізійної комісії Партії, Голова Секретаріату Партії (у разі створення Секретаріату Партії).

7.2. Голова Партії:

7.2.1. здійснює загальне керівництво Партією;

7.2.2. вносить на розгляд З’їзду Партії подання щодо кандидатури на посаду заступника Голови Партії;

7.2.3. вносить на розгляд З‘їзду Партії подання щодо кандидатур на посади Голови та членів Ревізійної комісії Партії;

7.2.4. очолює Політичну Раду Партії;

7.2.5. скликає засідання Політичної Ради Партії  та головує на них;

7.2.6. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, громадянами;

7.2.7. укладає угоди з юридичними та фізичними особами, політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії;

7.2.8. робить заяви та звернення від імені Партії;

7.2.9. видає та скасовує довіреності від імені Партії;

7.2.10. здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;

7.2.11. підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, інші документи Партії;

7.2.12. визначає обов’язки свого заступника, може делегувати свої повноваження або їх частину заступнику Голови Партії, а у разі його відсутності – іншим членам Політичної Ради Партії;

7.2.13. має право підпису без доручення банківських, фінансових та інших документів, правочинів;

7.2.14. видає розпорядження та доручення;

7.2.15. робить заяви та звернення від імені Партії;

7.2.16. виконує інші повноваження, відповідно до Статуту та чинного законодавства.

У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.

7.3. Обов’язки та повноваження заступника Голови Партії визначаються Головою Партії.

7.4. Повноваження Голови Партії в разі його відсутності або неможливості здійснювати ним свої повноваження виконує заступник Голови Партії.

7.5.Керівні особи Партії обираються строком на 4 роки та виконують свої повноваження до моменту нового обрання (переобрання) керівних осіб Партії у порядку, визначеному цим Статутом.

 1. Контрольно-ревізійні органи Партії

8.1. Контрольно-ревізійними органами Партії є Ревізійна комісія (далі за текстом – РК)  Партії, контрольно-ревізійні комісії (далі за текстом – КРК) регіональних і місцевих організацій Партії, контролери місцевих та первинних організацій Партії.

8.2. Контрольно-ревізійні органи Партії, її регіональних та місцевих організацій, а також первинних організацій обираються відповідними органами строком на 4 роки та продовжують виконувати свої повноваження до призначення нових.

8.3. Ревізійна комісія Партії є вищим контрольно-ревізійним органом Партії, яка складається з Голови та членів Ревізійної комісії Партії. РК Партії здійснює керівництво КРК та контролерами організацій Партії всіх рівнів.

8.4. Засідання Ревізійної комісії Партії скликаються її Головою і проводяться не рідше одного разу на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів РК Партії.

8.5. Рішення РК Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів РК Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови РК Партії є вирішальним.

8.6. РК Партії, КРК та контролери організацій Партії на відповідному рівні виконують такі повноваження:

8.6.1. здійснюють контроль за цільовим використанням керівними органами Партії та організаціями Партії партійних коштів, сплатою та обліком членських внесків;

8.6.2. перевіряють відповідність законодавству фінансово-господарської діяльності керівних органів Партії та організацій Партії;

8.6.3. організують та здійснюють внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її організацій (далі – внутрішньопартійний аудит):

8.6.3.1. для проведення внутрішньопартійного аудиту розпорядчим документом Голови Партії, Голови відповідної організації Партії призначається комісія або визначається відповідальна за проведення перевірки особа (контролер) та термін її початку;

8.6.3.2. внутрішньопартійний аудит проводиться щороку в строки, що не перевищують одного місяця з дня його призначення;

8.6.3.3. результати проведення внутрішньопартійного аудиту оформлюються висновком, який підписується членами комісії відповідальна за проведення перевірки особа (контролер);

8.6.3.4. РК подає звіт та висновки за результатами аудиту на розгляд Політичній Раді Партії не пізніше другого місяця року, наступного за звітним;

8.6.4. перевіряють в межах компетенції рішення керівних органів Партії, керівних і контролюючих організацій Партії за зверненнями керівних органів, керівних осіб, членів Партії;

8.6.5.розглядають конфліктні ситуації, що виникають в організаціях Партії з питань віднесених до їх компетенції, та приймають відповідні рішення по ним.

8.6.6. проводять інвентаризацію матеріальних цінностей, які належать Партії, організаціям Партії;

8.6.7. виконують інші повноваження, передбачені Статутом та іншими актами Партії.

8.7. РК Партії організує своєчасне проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

– визначає перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям, встановленим у законі;

– погоджує з Політичною Радою Партії аудиторську фірму, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту, організує процес укладення такого договору;

– забезпечує надання аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформації (документів), необхідних для проведення такого аудиту;

– забезпечує використання матеріалів та результатів зовнішнього незалежного аудиту відповідно до законодавства;

– звітує перед Політичною Радою Партії про висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту Партії.

Партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.

8.8. Діяльність контрольно-ревізійних комісій організують їх голови. Контрольно-ревізійні комісії приймають рішення на своїх засіданнях, які скликаються їх головами. Контролери приймають рішення одноособово. Рішення контрольно-ревізійних комісій підписуються головуючим та секретарем, обраними на їх засіданні, рішення контролерів – контролерами особисто.

КРК організацій Партії та контролери підзвітні органам Партії, які їх обрали, вищестоящим контрольним органам та РК Партії.

8.9. Рішення КРК та контролерів організацій Партії можуть бути зупинені або скасовані РК Партії з відповідним обґрунтуванням.

 1. Секретаріат Партії.

9.1. Секретаріат Партії здійснює інформаційно-аналітичне, методичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності керівних органів та керівних осіб Партії, організує та відповідає за своєчасну подачу до державних контролюючих органів передбаченої законодавством звітності.

9.2. Секретаріат Партії діє на підставі Положення про Секретаріат Партії, яке затверджується Політичною Радою Партії.

 1. Майно та кошти Партії.

10.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно або користуватись таким майном безкоштовно, у випадках, коли це не суперечить чинному законодавству. Партія може займатись благодійністю відповідно до чинного законодавства.

10.2. Не допускається фінансування Партії органами державної влади та органами місцевого самоврядування; державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або  кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”; іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства; незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями); громадянами  України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом; іншими політичними партіями; фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законами України «Про здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі», – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії,  не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період; фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

10.3. Партія та її організації з правом юридичної особи є неприбутковими організаціями.

10.4. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання працівників секретаріатів та на інші цілі, що не суперечать Закону України «Про політичні партії в Україні».

10.5. Забороняється розподіляти отримані Партією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників, членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів Партії та пов’язаних з ними осіб.

10.6. Партія не несе відповідальності за фінансовими зобов’язаннями своїх організацій Партії і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів. В свою чергу організації Партії з правом  юридичної особи несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.

10.7. Джерелами надходження коштів і майна, матеріальної та фінансової підтримки Партії, її регіональних та місцевих організацій є:

10.7.1. членські внески (грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її зареєстрованою в установленому порядку регіональною, місцевою організацією Партії, пов’язаною особою Партії чи її регіональної, місцевої організації, висунутим Партією чи її регіональною, місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, зареєстрованій в установленому порядку регіональній, місцевій організації, пов’язаній особі Партії чи її регіональної, місцевої організації, висунутому Партією чи її регіональною, місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах);

10.7.2. кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності Партії з урахуванням відповідних положень Податкового кодексу України;

10.7.3. майно, придбане за власні кошти;

10.7.4. пасивні доходи;

10.7.5. державне фінансування у випадках, визначених Законом України «Про політичні партії в Україні»;

10.7.6. інші надходження, не заборонені Законом України «Про політичні партії в Україні».

10.8. Обмеження щодо загального розміру (суми) внеску (внесків) на підтримку Партії від громадянина України та від юридичної особи протягом одного року встановлюється чинним законодавством України.

10.9. Для обліку членських внесків регіональні та місцеві організації Партії відкривають рахунки в установах банків. Партія, регіональні, місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, відкривають в установах банків України рахунки виключно в національній валюті України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її партійними організаціями.

Порядок сплати, обліку та використання членських внесків визначається відповідним Положенням, яке затверджується Політичною Радою Партії.

10.10. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації Статуту і Програми Партії.

10.11. Партія, організації Партії з правом юридичної особи ведуть у встановленому порядку бухгалтерський та інший передбачений законодавством України облік та звітність, оприлюднюють звіти про майно і кошти, в порядку, передбаченому законодавством України.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії.

11.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії приймається на З’їзді Партії, якщо за нього проголосувало більше 2/3 делегатів, присутніх на З’їзді Партії.

11.2. Про зміни, внесені до Статуту та Програми Партія повідомляє відповідні органи у порядку, передбаченому законодавством України.

 1. Припинення діяльності Партії

12.1.  Партія припиняє діяльність шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами України.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

У разі припинення діяльності організацій Партії З’їзд з припинення (саморозпуску) Партії складається з фактично існуючих членів Партії.                   У такому випадку рішення про припинення (саморозпуск) Партії приймається всіма присутніми членами Партії.

Одночасно З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії, утворює ліквідаційну комісію (або призначає ліквідатора).

Якщо рішення про ліквідацію партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

12.2. У разі припинення Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуються до доходу бюджету. У будь-якому випадку майно та кошти Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії.

12.3. Припинення діяльності Партії має наслідком припинення діяльності всіх керівних і контролюючих органів, керівних осіб Партії і організацій Партії. Єдиним повноважним органом з дня прийняття рішення про припинення діяльності Партії є ліквідаційна комісія (ліквідатор), який вирішує виключно питання, пов’язані з припиненням діяльності Партії.

З’їзд Партії може прийняти рішення про утворення ліквідаційної комісії (ліквідатора) для припинення діяльності кожної організації Партії з правом юридичної особи, або покласти ці функції на ліквідаційну комісію (ліквідатора)  Партії.

12.4. Діяльність будь-якої організації Партії припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії. Рішення про припинення таких організацій Партії без права юридичної особи приймає Рада організації Партії вищого рівня, а у разі її відсутності Політична Рада Партії. Для припинення організацій Партії з правом юридичної особи ліквідаційну комісію утворює Політична Рада Партії.

12.5. Після припинення діяльності організації Партії, яка не входила до жодної регіональної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї організації Партії, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

12.6.  Партія, організація Партії з правом юридичної особи вважаються припиненими після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.